Kary dla lekarzy od NFZ za preparat mlekozastępczy

W ostatnim czasie pojawiły się pytania dotyczące sankcji nałożonych na lekarzy, którzy przepisywali mlekozastępcze dla dzieci w wieku, który wykracza poza ustalone ramy refundacji. Istniejące regulacje prawne stanowią solidną podstawę dla wymierzania takich kar. Przy tym lekarze mają jednak prawo do odwołania się od decyzji o ukaraniu. Mimo to niewielka część, bo zaledwie 12 procent z nich, zdecydowała się skorzystać z procedury odwoławczej.

Tekst przygotowany przy wsparciu merytorycznym portalu https://receptomat.pl/.


W tym artykule znajdziesz:
1. Dlaczego NFZ nałożył kary na lekarzy?
2. Umorzenie kar za preparat mlekozastępczy – czy jest możliwe?
3. Czy planowane są zmiany w przepisach?


Dlaczego NFZ nałożył kary na lekarzy?

Sytuacje, które mogą skutkować koniecznością zwrotu środków do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o sytuacje, gdy lekarz wystawi receptę, mimo że stracił prawo do tego, albo gdy przepisze lek bez solidnego uzasadnienia medycznego. Ponadto, jeśli recepta nie odpowiada uprawnieniom pacjenta lub jest niezgodna z obwieszczeniami refundacyjnymi, również może to pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe.

Przepisy dotyczące refundacji leków, specjalistycznych produktów żywieniowych oraz wyrobów medycznych są jasne. Każde odstępstwo od nich, w tym przepisanie leku niezgodnie z obwieszczeniami refundacyjnymi, jest uznawane za naruszenie ustawy o refundacji. Lekarze muszą więc zachować szczególną ostrożność przy wystawianiu recept, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z koniecznością zwrotu pieniędzy do Funduszu.

Umorzenie kar za preparat mlekozastępczy – czy jest możliwe?

Pojawiły się też pytania dotyczące umarzania długów, które lekarze zobowiązani są spłacać Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Chodzi o sytuacje, w których medycy, dążąc do ochrony zdrowia najmłodszych, przekroczyli wytyczne.

W odpowiedzi na te wątpliwości kontrole uwzględniły opinie specjalistów, którzy zwrócili uwagę na możliwość występowania opóźnień w rozwoju przewodu pokarmowego u dzieci. Dzięki temu, w niektórych przypadkach, dla dzieci w wieku od 12 do 18 miesięcy, odstąpiono od nakładania pełnych kar finansowych za przepisywanie preparatu.

Wszelkie działania NFZ były zgodne z prawem i umowami. Podkreślił, że w przypadku niezgody na wyniki kontroli, istniała możliwość odwołania się od decyzji. Z tej opcji skorzystało 12 procent kontrolowanych podmiotów, a każda sprawa została rozpatrzona i rozstrzygnięta. To pokazuje, że system prawny oferuje pewne ścieżki rozwiązania problemów, nawet gdy wydają się one skomplikowane i obarczone konsekwencjami finansowymi.

Czy planowane są zmiany w przepisach?

Czy istnieje szansa na modyfikację obowiązujących przepisów, aby umożliwić refundację mleka dla dzieci z alergią pokarmową bez względu na ich wiek? Wiceminister Miłkowski wyjaśnił ostatnio, że zmiany w zakresie refundacji produktów, w tym mleka dla alergików, wymagają decyzji Ministra Zdrowia. Decyzja taka jest podejmowana na podstawie wniosku od producenta lub jego przedstawiciela, a także po konsultacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Komisją Ekonomiczną.

Wiceminister przytoczył przykład produktu Neocate LCP, który jest refundowany od początku 2014 roku dla niemowląt z ciężką alergią na białka mleka krowiego. Zaznaczył, że warunki refundacji tego produktu są jasno określone i nie uległy zmianie od 2012 roku. Podkreślił również, że produkt ten jest przeznaczony dla niemowląt do pierwszego roku życia, co jest wyraźnie zaznaczone na opakowaniu.

Minister Zdrowia przy podejmowaniu decyzji o refundacji bierze pod uwagę wiele czynników, w tym skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, które są potwierdzone badaniami klinicznymi. Jeśli producent nie przeprowadził badań dla dzieci starszych niż rok i nie rekomenduje swojego produktu dla tej grupy wiekowej, nie ma podstaw do rozszerzenia refundacji. Ponadto minister nie ma możliwości samodzielnie decydować o refundacji produktów spożywczych dla innych grup wiekowych niż te, które zostały zarejestrowane przez producenta.

Procedura umożliwiająca finansowanie produktów leczniczych poza zarejestrowanymi wskazaniami, znana jako „off-label”, nie dotyczy środków spożywczych, lecz wyłącznie leków.

Zapraszamy też do lektury innych artykułów z kategorii zdrowie, w której między innymi podpowiadamy co to są neutrofile oraz wyjaśniamy skąd bierze się endometrioza i jak ją leczyć.